Działania

EDUKACJA | PROFILAKTYKA | WSPARCIE

Zapobieganie, przeciwdziałanie
 • Edukacja i profilaktyka w zakresie ochrony i promocji zdrowia, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wsparcie, leczenie i opieka
 • Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień.

 • Prowadzenie ośrodków wsparcia i leczenia, poradni, punktów konsultacyjnych, świetlic oraz innych placówek opiekuńczych i pomocowych.

 • Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.

 • Opieka wychowawcza i pomoc społeczna.

 • Organizacja czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych oraz innych inicjatyw dla dzieci, młodzieży i rodzin, w szczególności tych, które zagrożone są marginalizacją bądź wykluczeniem.

Doskonalenie umiejętności
 • Kształcenie dorosłych, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, przy zastosowaniu różnych metod.

Nauka
 • Badania zwłaszcza w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, a także rynku, opinii publicznej, inne społeczne oraz badania ewaluacyjne i epidemiologiczne.

Działalność informacyjna
 • Tworzenie i udostępnianie stron/serwisów internetowych, upowszechnianie wyników badań naukowych oraz prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii informacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, wizyt studyjnych.

Udzielanie wsparcia inicjatywom i działaniom zbieżnym z powyższymi.
Współpraca z:
 • organami administracji rządowej

 • placówkami opiekuńczo wychowawczymi, oświatowymi oraz szkołami

 • organami władzy samorządowej

 • organizacjami pozarządowymi

 • organizacjami gospodarczymi

 • podmiotami leczniczymi

 • jednostkami służb penitencjarnych.

STATUT FUNDACJI SILEO